L
A D I N G
Mdhara Vachauya

Mdhara Vachauya

Jah Prayzah

Album: Mdhara Vachauya

SupaLyrics does not represent the artist in any way. All lyrics provided on our website are the property of their owners protected by copyright. The lyrics for this and other songs are provided strictly for informational and personal purposes. You can listen to this song and download it by following the provided links to Apple Music and Amazon services.

Mdhara Vachauya

4.0
98 Votes
Do you like these Lyrics?
Thank you for feedback!

Lyrics Details

  • Price: $1.29
  • Release Date: 7/10/2016
  • Genre: African
  • Country: USA
  • Explicitness: notExplicit
Wandinzwa ndichidedzira diya
Ndikati dai wambotarisa nguva
Nekuti zvimwe pamwe mhepo ichauya
Asi ramba uchingopenya kunge zuva

Vakanetsa unoti mdhara vachauya
Ahaa mdhara wacho ishumba inoruma
Ahaa unyerere uchingoshaina
Ahaa unyerere uchingoshaina

Kangoma kati kedekede aiwa tamba
Chirega kuramba uchingonanaira kunge kamba
Kamoto kamberevere kerudo musazokadzima
Vanosara vachingoringa ringa ndanovhima
Kuti dzive ngano aiwa isungano
Ichi chirangano chibumirano

Vanoziva kuti mdhara achauya
Ahaa mdhara wacho ishumba inoruma
Ahaa unyerere uchingoshaina
Ahaa unyerere uchingoshaina

Kandipa rudo ndogamuchira nemoyo wangu
Ukaramba angova madzikirira kuhope dzangu
Chisikana chakachangamuka iruva rangu
Vakanetsa ramba uchingodzika dzika dhiya wangu
Kuti dzive ngano aiwa isungano
Ichi chirangano chibumirano

Vanoziva kuti mdhara achauya
Ahaa mdhara wacho ishumba inoruma
Ahaa unyerere uchingoshaina
Ahaa unyerere uchingoshaina

Kangoma kati kedekede aiwa tamba
Chirega kuramba uchingonanaira kunge kamba
Kamoto kamberevere kerudo musazokadzima
Vanosara vachingoringa ringa ndanovhima
Kuti dzive ngano aiwa isungano
Ichi chirangano chibumirano

Vanoziva kuti mdhara achauya
Ahaa mdhara wacho ishumba inoruma
Ahaa unyerere uchingoshaina
Ahaa unyerere uchingoshaina

Wandinzwa ndichidedzira diya
Ndikati dai wambotarisa nguva
Nekuti zvimwe pamwe mhepo ichauya
Asi ramba uchingopenya kunge zuva

Vakanetsa unoti mdhara vachauya
Ahaa mdhara wacho ishumba inoruma
Ahaa unyerere uchingoshaina
Ahaa unyerere uchingoshaina

Ndanga ndina Oskid

Leave a comment

We use unpersonalized cookies to keep our site working and collect statistics for marketing purposes. See the Privacy and Cookie Policy
Accept